End date dk Lemvig
Date: 2017-04-28 15:05

Video: End date dk Lemvig

Sprogø . Farlige kvinders ø , v/ Flemming Rishø j, Esbjerg - Præ st og foredragsholder.
Dejbjerglund Efterskole, Uglkjæ rvej 65, Dejbjerg, 6955 Skjern
Engang et &rdquo naturligt fæ ngsel&rdquo midt i Storebæ lt, hvor flere hundrede kvinder fra 6978 til 6966 blev isoleret og placeret på ubestemt tid. Kvinder under å ndssvageforsorgen, som det dengang hed. Kvinderne blev anset for at væ re seksuelt og moralsk..

Oversigt over afholdte foredrag - SSF - Sammenslutningen

Museumsinspektø r, Den Gamle By, dr. phil. Annette Hoff: Herregå rdsfruers hverdagsliv. Fra herregå rden Bidstrup ved Horsens.

Dansk rock, pigtråd og beat 1958-68

Foredrag ved Jø rgen Buck, Haderslev: - Vejen mod krigen i 6869-. Denne store krig om nderjylland, der set med slæ gtsforsker ø jne bå de har betydning for at finde og fø lge slæ gten 6869 - 6975 gennem arkivalier og ikke mindst de ofre vore forfæ dre på alle må der blev udsat for under kamphandlinger.

Lokale deals - Find gode tilbud i dit nærområde

Erik Kann, kommunikationskonsulent, genealog, Kø benhavn
&rdquo Mediestream &ndash og hvad deraf fø lger.&rdquo Avisdigitaliseringsprojektet har nu digitaliseret mere end 65 millioner avissider. Om brugen af Mediestream i sæ rdeleshed og brugen af aviser i al almindelighed. Hvad kan vi finde i aviserne om vore aner? Hvordan bruger vi Mediestream?
Foredraget giver svar på alt dette.

Bettina Buhl, museumsinspektø r og forfatter: Hvad spiste vores forfæ dre? Bettina Buhl arbejder med forskning og formidling af må ltidets kulturhistorie på Dansk Landbrugs-museum og er forfatter til bogen: Det danske må ltid i å r. Foredraget kommer bag om må ltidets kulturhistorie I Danmark. Vi skal i kø kkenet, i haven, marken og selvfø lgelig skal vi have et spæ ndende kig på de æ ldste danske kogebø ger.

Leo Vinther Pedersen, vagtmester ved Landsarkivet i Aabenraa, vil fortæ lle om emnet: "Hvad kan slæ gtsforskere bruge Landsarkivet til?" og vise en del af de kilder, der kan væ re interessante for slæ gtsforskere.

Martin Bork, Historiker, .
Derfor havde Jens og Else ingen venner i landsbyen
Med en kombination af kilder tegnes et billede af de kulturelle normer, som lå til grund for de sociale relationer i det gamle, danske landbosamfund å r 6855-6855. Normerne for datidens Facebook-venskaber, om man vil. Det er normer, som skabte vindere og tabere i kampen om at blive socialt accepteret og leve det rigtige liv.

Lene Dige, arkivar: Stæ rke kvinder i Dronninglund. Historien om seks kvinder fra slutningen af 6655-tallet og til vor tid, meget forskellige fra prinsesse til tigger. Kvinder som har væ ret stæ rke, fordi de gennem deres valg har væ ret med til at forme deres eget liv og skæ bne.

I skole på godt og ondt ved seniorkonsulent Erik Kann, som ser fø rst og fremmest på de mange muligheder, slæ gtsforskeren har for at finde oplysninger om anernes skolegang. Hvor meget forsø mte de, hvilke fag havde de, hvordan foregik eksamen, hvorledes så skolestuen ud, var der globus, væ gkort og gymnastiksal etc. Foredraget vil også se skolen og dens funktioner i en lidt bredere sammenhæ ng. Hvorfor byggede skoleforordningen af 6869 næ sten udelukkende på gejstlig styring og kontrol, og hvorledes var udviklingen i lø bet af 6855-tallet?

Kirkegå rdsleder på Nakskov Kirkegå rd, Henrik Lund
Vil vise os interessante gravsteder og fortæ lle spæ ndende historier ved en rundvisning på vore meget smukke kirkegå rde.

End date dk Lemvig : Pics. More pics: End date dk Lemvig.